خانوادۀ
B.Well Swiss

 — B .Well مأموریت
ایجاد تولیداتی است، که به افراد کمک می کند تا از خویشاوندان خود مراقبت کنند و میلیون ها خانواده ها را خوشحال می سازد

.خانوادۀ تندرست و سالم – پایۀ زندگی شاد است. هیچ چیز به اندازه تندرستی برای خانواده شادی نمی آورد

شرکت B.Well Swiss بطور صادقانه از تمایل افراد جهت مراقبت از خویشاوندانشان پشتیبانی می کند. با این قصد در شرکت  B.Well Swiss کالاهای پزشکی طراحی شده است، که محدودۀ محصولات آنها نیازهای هر عضو خانواده را در نظر می گیرد. بچه های ضعیف، نوجوانان فعال اما خیلی بی احتیاط، والدین مسن – همۀ آنها نیاز به مراقبت و توجه دارند

.کالاهای B.Well – تضمین کنترل بی عیب و نقص بر سلامتی تمام خانواده، حمایت و نحوۀ ابراز مراقبت و مشارکت در سلامتی آنها است

با طرفداری کردن  ازرشهای خانوادگی و مراقبت از آنهایی که نیاز به کمک دارند، شرکت B.Well Swiss توسعۀ خود را بطور جدایی ناپذیر با رفاه و سلامت افراد و جامعه متصل می کند

 

 

×

 با توجه به ارادۀ افراد نسبت به مراقبت از خویشاوندانشان
B.Well Swiss  شرکت
تجهیزات پزشکی برای هر عضو خانواده ایجاد می کند   

B.Well Swiss ارزشهای 
اطمینان و راحتی را به هر خانه بیاورند تا خانواده های خیلی زیادی خوشحال باشند B.Well Swiss ما می خواهیم، که محصولات شرکت

care

حمایت


B.Wellکیفیت کالاهای شرکت ‏‏
اطمینان می دهد، که سلامت اعضاء خانواده تحت کنترل و حمایت ‏است

defense

مراقبت


B.Well تولیدات 
کمک می کند که مراقبت از خویشاوندان انجام  شود و زندگی آنها بهتر شود

safety

قابلیت اطمینان


B.Well به لطف مدیریت عالی فرآیند تولید در‏
مثل ساعت معروف ساخت سوئیس دقیق است.‏

simply

سادگی


B.Wellتولیدات شرکت ‏
برای استفاده خیلی آسان است و نیاز به دانش و یا آموزش ویژه ندارد و اثربخشی زیادی را تأمین ‏می کند.‏

availability

قابلیت دسترسی

باز بودن و توجه به مصرف کنددگان و شرکا امکان تولید کالاهای پزشکی می دهد، که برای ‏هر کس نزدیک و قابل دستیابی باشد.‏

توجه زیادی را به کنترل کیفیت تولیدات خود می دهد  B.Well Swiss شرکت


B.Well’s mission is to make the best achievements in the field of health care affordable to everyone. B.Well’s devices embody only the best European features and are reliable and of high quality standards.

B.Well company pays close attention to the quality control of products. That is why the quality management system introduced in the company is certified to comply both European and international standards.

Products of B.Well company complies with international quality standards ISO 9001,ISO 13485. The implementation of these standards confirms the status of B.Well company as a reliable partner who offers long-term and mutually beneficial relationships.

The secret of B.Well’s success is the unique combination of innovative developments and proven technologies.

 B.Well با اراده ی ایجاد کالاهایی با بالاترین کیفیت، شرکتکه در سال 2004 میلادی در انگلستان تأسیس شد، در سال 2012 مرکز اصلی خود را به کشور سوئیس – کشور فناوری های    پیشرفته پزشکی – منتقل کرد، چون این کشور از زمان قدیم راحتی و رفاه را منعکس می کند، که با ایده آل خانوادۀ پایدار و تندرست مطابقت دارد. کیفیت سوئیسی خانواده ی کالاهای
همکاری با کارشناسان عالی در این  رشته ابزارهای دقیق و مشارکت در طرح های بهترین پزشکان و موسسات حرفه ای تأمین می شود B.Well Swiss

B.Well makes self care easy!