⠀⠀⠀تماس

— TECHNO خط 
برای سلامتی
از دوستانی که دوست داری